aktualizacja: 2012/09/20

Nasze Gimanzjum

Zapraszamy do zapoznania się z

O szkole ...

Szkoła pomaga uczniowi w nauczeniu się najważniejszych dla niego rzeczy – uczy nowych treści, rozwija zainteresowania, uczy nowych umiejętności i wykorzystania wiedzy w z życiu- wycieczki, rajdy, projekty edukacyjne,, interdyscyplinarne, zajęcia artystyczne, działalność charytatywna. Szkoła rozwija też umiejętności społeczne- zajęcia wychowawcze, zajęcia z pedagogiem/ psychologiem, koła zainteresowań, ZHP, SU, współpraca z uczniami niepełnosprawnymi, współpraca z młodzieżą z Niemenczyna, udział w spektaklach, wycieczkach, imprezach szkolnych, projekty interdyscyplinarne W szkole dostępna jest bogata oferta zajęć dodatkowych, każdy więc ma możliwość rozwoju, rozwijania swoich zainteresowań i pasji.

Samorząd uczniowski oraz uczniowie w rozmowach z wychowawcami przedstawiają swoje propozycje zmian w funkcjonowaniu szkoły, (imprezy szkolne, konkursy,), dyrektor zasięga opinii SU w kwestiach życia szkoły. Uczniowie wybierają przewodniczącego Samorządu, rzecznika praw ucznia, wydają gazetkę prowadzą stronę internetową.

Mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, organizacjach (PCK, Caritas, LOP, Opieki nad zwierzętami, ZHP)

Szkoła jest bezpieczna, na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych opiekę sprawuje nauczyciel, nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw. Boisko i budynek szkolny są monitorowane. W szkole osoby dorosłe udzielają wsparcia i pomocy w sytuacjach trudnych, w sytuacjach zagrożenia, przekazują informacje jak rozwiązywać konflikty, co robić w sytuacji zagrożenia, uczą jak dbać o własne bezpieczeństwo. Na godzinach wychowawczych omawiane są prawa ucznia, bezpieczeństwo, normy i zasady obowiązujące w szkole. Zasady właściwego zachowania zapisane są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania z którym wychowawca zapoznaje ucznia na początku roku szkolnego ( dostępny jest również na stronie internetowej szkoły). W przypadku naruszenie praw ucznia, sprawa kierowana jest do Rzecznika.

Nowe wiadomości przekazywane są w sposób dostępny, metodami, które pozwalają na lepsze przyswojenie nowych treści (tablica multimedialna, komputer). Zajęcia lekcyjne nie są szczególnie trudne. Zajęcia są ciekawe, prowadzone różnymi metodami (praca w grupach, metoda projektów, praca indywidualna), uczeń ma możliwość zadawania pytań, wykonywania prac dodatkowych a jego aktywność jest nagradzana. Nauczyciel na pierwszej lekcji przedmiotu zapoznaje klasę z zapisami Przedmiotowego Systemu Oceniania i przestrzega ustaleń w nim zawartych. Terminy sprawdzianów, klasówek są podawane do wiadomości. Oceny są jawne, w przypadku wątpliwości nauczyciel rozmawia z uczniem. Nauczyciele dostrzega postępy ucznia, dostrzega zakres wiedzy, który sprawia uczniowi trudności- ocenianie kształtujące. W sytuacji, kiedy uczeń ma trudności nauczyciel odwołuje się do zdobytej wcześniej przez ucznia wiedzy i wskazuje możliwości jej wykorzystania w danej partii materiału. Kiedy uczeń napotyka trudności, nauczyciel udziela mu wsparcia (zajęcia dodatkowe, możliwość poprawienia oceny, wykonanie zadań dodatkowych motywujących ucznia). Wychowawcy, nauczyciele rozmawiają z uczniem na temat jego sukcesów, motywują do dalszego rozwijania się, zachęcają do udziału w zajęciach dodatkowych, konkursach. Wskazują na ogrom pracy, która uczeń wykonał, aby osiągnąć sukces. Jego osiągnięcia są promowane wśród społeczności szkolnej. Nauczyciel rozmawia z uczniem na temat trudności w nauce. Wskazuje możliwości nadrobienia zaległości (zajęcia dodatkowe), zmienia metody i formy sprawdzania wiedzy ucznia. Motywuje do pracy, udziela wsparcia i pomocy merytorycznej. Wspólnie z uczniem analizuje przyczyny niskich wyników w nauce, wskazuje możliwości poprawy sytuacji.

Dzięki ocenianiu uczeń ma możliwość poczuć zadowolenie, motywacje do pracy. Ma świadomość, że ocenie podlega jego wkład pracy, zaangażowanie.

Liczba godzin lekcyjnych jest zgodna z ramowym planem Nauczania. Nauczyciele starają się tak organizować zajęcia dodatkowe, aby uczeń miał czas na regeneracje sił. Plan lekcji jest tak ułożony, aby zajęcia w poszczególne dni rozłożone były równomiernie, zajęcia trudniejsze (przedmioty ścisłe) przeplatają się z zajęciami artystycznymi. Na lekcjach wykorzystywany jest komputer, tablica interaktywna, projektor, mapy, bogate katalog czytelniczy, sprzęt sportowy.